พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้สมเด็จพระวันรัต ทำหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

  วันที่ 29 มิ.ย. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร แจ้งต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 16/2560 ว่า ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต และที่ประชุม มส. มีมติทูลถวายตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นั้น