พระราชทานสมณศักดิ์ หลวงปู่สุเมโธ-พระฟิลลิป ศิษย์หลวงปู่ชา

พระบรมราชโองการพระราชทานสมณศักดิ์ พระเทพญาณวิเทศ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร และ พระฟิลลิป ญาณธัมโม วัดป่ารัตนวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันนี้ (15 พ.ย.2563) ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระเทพญาณวิเทศ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ     สำหรับ พระพรหมวชิรญาณ (โรเบิร์ต สุเมโธ) หรือ พระอาจารย์สุเมโธ เป็นพระเถระในสายพระป่าในประเทศไทย ศิษย์ชาวตะวันตก รูปแรกของพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ใน ประเทศไทย จากนั้น เดินทางไปจำพรรษาที่ วัดอมราวดี ทางเหนือของกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตั้งแต่ พ.ศ.2527 ตราบจนเกษียณตนเองจากตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2553 วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระฟิลลิป ญาณธัมโม วัดป่ารัตนวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา […]

งานวันครบรอบ ๓๘ ปี พิธีเปิดป้ายพระนาม พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

งานวันครบรอบ ๓๘ ปี พิธีเปิดป้ายพระนาม พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เป็น “สมเด็จพระญาณวชิโรดม”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เป็น “สมเด็จพระญาณวชิโรดม”   เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชการโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระพรหมมงคลญาณ เป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณ ยินดีในเนกขัมมปฏิบัติ สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร รัตตัญญูมหาเถรกรณธรรม มั่นคงตลอดมา ได้ประกอบกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และราชอาณาจักรอย่างไพศาล ดังปรากฏในประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นที่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 แล้ว นั้น ครั้นต่อมา พระพรหมมงคลญาณ ได้เจริญยิ่งด้วยอุตสาหวิริยาธิคุณมิได้ท้อถอย ได้ปกครอง ดูแลและให้ความอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในอารามอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนและให้ความสำคัญด้านการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนของชาติอย่างต่อเนื่อง […]

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน

รัฐบาล ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะสงฆ์ทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ทุกวันเสาร์ จนถึง ๕ ธันวา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ และเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า     วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ และนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วยนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ที่วัดใกล้บ้าน โดยจะเริ่มวันเสาร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ […]

ประทานผ้าไตร ๑ ไตร พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

  ตามที่ เกิดเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และได้รับผลกระทบจากภยันตรายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ความทราบตามข่าวสารที่ปรากฏแล้ว นั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระปรารภห่วงใยผู้ประสบเหตุและผู้สูญเสีย จึงโปรดประทานผ้าไตร ๑ ไตร พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประทานแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เพื่อช่วยการบำเพ็ญกุศลศพทุกราย และโปรดประทานเหรียญพระรูป พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประทานแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ โปรดให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เชิญสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์ประทานไปมอบแก่เจ้าภาพศพและผู้บาดเจ็บทุกรายตามพระประสงค์ อนึ่ง มีรับสั่งประทานกำลังใจแก่ครอบครัว ญาติมิตรของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์นี้ เพื่อให้ทุเลาความโศก ความทุกข์ยาก และความหม่นหมอง อีกทั้งโปรดประทานพรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประสบเหตุภยันตรายพร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตร ตลอดจนประชาชนชาวนครราชสีมา และสาธารณชนผู้รู้สึกหดหู่สะเทือนใจ จงถึงพร้อมด้วยศรัทธา ขันติ สติ […]

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับ พระภิกษุ สามเณร

เนื่องในวันมาฆบูชา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เห็นความสำคัญของสุขภาพพระภิกษุ สามเณร จึงขอนำ คู่มือเล่มนี้มาโพสต์ไว้ เพื่อพระภิกษุสงฆ์ สามเณรไทยสามารถ เข้าใจ เข้าถึง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) และแนะนำการไปใช้สิทธิรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้อง . สอบถามเพิ่มเติมในการใช้สิทธิ โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง . . คลิกอ่านที่ลิงก์นี้ http://stream.nhso.go.th/wp-content/uploads/ebooks/UC_forWEB/

แต่งตั้ง นายณรงค์ ทรงอารมณ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

มส.มีมติให้วัดทั่วประเทศ และต่างประเทศ ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (๓๐ เม.ย.) พตท.พงศ์พร พราหมณ์เส่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือด่วนที่สุดเพื่อแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งมติมหาเถรสมาคม แจ้งให้วัดทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ ได้ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในเวลาเดียวกันกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เวลาฤกษ์ ๑๐.๐๙ – ๑๒.๐๐ น. ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ  

ลูกศิษย์ร่ำไห้อาลัย สิ้น ‘หลวงพ่อรวย’ เจ้าอาวาสวัดตะโก

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) เจ้าอาวาสวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 21.00 น. ของคืนวันพุธที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กทม. ด้วยโรคชราภาพ รวมสิริอายุ 95 ปี 7 เดือน 10 วัน 76 พรรษา

1 2