แต่งตั้ง นายณรงค์ ทรงอารมณ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี