พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้สมเด็จพระวันรัต ทำหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

 

วันที่ 29 มิ.ย. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร แจ้งต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 16/2560 ว่า ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต และที่ประชุม มส. มีมติทูลถวายตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นั้น

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ได้ทำหนังสือกราบทูล สมเด็จพระสังฆราช ตามมติ มส.ครั้งที่ 16/2560 เพื่อขอรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเกี่ยวกับ ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ซึ่งขณะนี้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชามายัง พศ. ความว่า รับทราบ ขออนุโมทนา ขอถวายสมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตแทน

การที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชามอบหมาย สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตแทนนั้น กล่าวได้ว่า พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตอยู่ แต่มีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทน

นอกจากนี้ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ยังมอบหมาย พศ.มา เกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานและคณะเลขานุการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ให้เป็นไปตามเดิม ตามที่สมเด็จพระวันรัต ได้แต่งตั้งและดำเนินการไว้แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นตำแหน่งปกครองทางคณะสงฆ์สูงสุดของฝ่ายธรรมยุต โดยที่หากสมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มาจากฝ่ายธรรมยุต เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะต้องทูลถวายตำแหน่งดังกล่าวแด่สมเด็จพระสังฆราช แต่หากสมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่มาจากฝ่ายมหานิกาย จะต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม มส. เพื่อเลือกสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุตที่มีความเหมาะสม ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต โดยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สิ้นพระชนม์ลง และในขณะนั้นยังไม่ได้มีการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช มส.จึงมีมติแต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ มส.ได้มีมติแต่งตั้ง สมเด็จพระวันรัต ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ต่อมาเมื่อสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อมฺพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ฝ่ายธรรมยุต ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระวันรัต จึงได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และ มส.ได้มีมติให้ทูลถวายตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตแด่สมเด็จพระสังฆราช.

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/988185