งานวันครบรอบ ๓๘ ปี พิธีเปิดป้ายพระนาม พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

งานวันครบรอบ ๓๘ ปี พิธีเปิดป้ายพระนาม พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓